Hoe kunnen we maatschappelijke activiteiten met Socialcoin waarderen ?

Hoe kunnen we maatschappelijke activiteiten met socialcoin waarderen?

Inleiding.

Het bepalen van waarde is complex. Het principe van socialcoin is dat maatschappelijke waarde vaak niet of moeilijk in geld is te waarderen. Een bijdrage aan de maatschappij is datgene wat als zinvol, betekenisvol of nuttig wordt gezien voor meer dan eenheid van een familie, woongemeenschap. Onze focus ligt echter in de onmiddellijke nabijheid wat betreft tijd en ruimte van de schuldenaar. van maatschappelijke activiteiten mag geen willekeur zijn, er is behoefte aan een begrijpbare, inzichtelijke en controleerbare vorm.

Verkenning.

Een kleine verkenning heeft geleerd dat er momenteel geen eenduidige vorm of methode is om maatschappelijke waarde tot uitdrukking te brengen. Onlangs is er in 2018 een rapport “ Naar een Verkenning Brede welvaart“ , van de drie Nederlandse planbureaus, uitgekomen die een set aan indicatoren benoemd in het kader van welvaart. Daarmee kan op een betere manier welvaart worden vergeleken. Voor de waardering van maatschappelijke waarde is het ook nuttig om een set aan indicatoren te gebruiken. Maar welke ?

De waardecreatie en socialcoin.

Het is bijna onmogelijk om alle factoren die de waardering kunnen beïnvloeden te gebruiken bij de totstandkoming van een waarderingsproces. Ook de omstandigheden en de persoon of organisatie die de waarde creëren, spelen een rol in het bepalen van de waardering van de waardecreatie.

Duurzaamheid van de zelfredzaamheid.

Bekend is dat er een drietal zelfredzaamheid factoren een grote invloed hebben op het welzijn van mensen in schulden. Dit zijn financieel, sociaal en gezondheid. En er is een afhankelijkheid tussen deze factoren deze factoren, het versterken van slechts een van deze factoren zou kunnen leiden tot een lagere duurzaamheid van het beoogde effect. Het is dus raadzaam om alle drie de factoren gelijktijdig aandacht te geven. Het waarderingsmodel van socialcoin biedt een mogelijkheid om dit te doen. Welke factoren hebben de sterkste beïnvloeding bij de waardering van Maatschappelijke waarde creatie waarbij socialcoin de “valuta” is? Het is dan zinvol om te kijken wat het doel van de waardering. Wat willen we bereiken met deze waardering ?

Voorbeeld: Jongeren Perspectief Fonds.

De gemeente wil jongeren uit de schulden halen en gelijktijdig ook weer aan een baan helpen. Doel is: latere grotere problemen ( uitkering, problematische schulden) te voorkomen. Ook helpt het om een gezonde levensstijl te ondersteunen. Bij elke uitvoering van een socialcoin programma onder de paraplu van het Jongeren Perspectief Fonds, zijn er aantal succesfactoren te benoemen die invloed hebben op de waardering.

Een mogelijke keuze van succesfactoren:

1.   Sociaal stimulerend.
2.   Maatschappelijk versterkend.
3.   Arbeidskans verhogend.
4.   Voorbeeldgedrag lerend
5. Financieel inzicht bevorderend.
6.   Geluksgevoel prikkelend.
7.   Milieu ontlastend.
8.   Uren te vullen.
9.   Gezondheid verbeterend.

Per gemeente kan dit verschillen, maar binnen een gemeente is het wel wenselijk om een dezelfde opsomming te gebruiken. Om hiermee de kans op willekeur en te grote subjectiviteit te verkleinen.
Deze factoren kunnen daarbinnen worden gewogen in relatie tot de persoon, de familie, de buurt en de gemeente. Ook extra weegfactoren kunnen per gemeente verschillen, en zelfs binnen wijkteams. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de verschillen die er bestaan in wijken binnen een gemeente.
Elke activiteit wordt beoordeeld met deze succesfactoren. Per succesfactor kan een waarde van 1 tot 10 toegekend. De optelsom van succesfactoren geeft de waardering aan van de waardecreatie. Dit is tevens de hoeveelheid aan socialcoins die als de beloning voor de activiteit dient.

Voorbeeld Waardebepaling van activiteit

3 uur lang iemand gezelschap houden in een verzorgingstehuis

1.  Sociaal stimulerend.                            6
2.  Maatschappelijk versterkend.             1
3.  Arbeidskans verhogend.                      3
4.  Voorbeeldgedrag lerend.                     2
5.  Financieel inzicht bevorderend.         0
6.  Geluksgevoel prikkelend.                      3
7.  Milieu ontlastend.                                2
8.  Uren te vullen.                                     3
9.  Gezondheid verbeterend.                    4
Totaal is.                                                     24

Er wordt met deze activiteit 24 socialcoin verdient.

Samenredzaamheid.

Als de gemeente ook een effect wil beogen op het gebied van samenredzaamheid, dan kan worden besloten om een extra aantal socialcoins toe te kennen. Optioneel: Het is een verbetering voor de buurt, weegfactor 2. Er wordt dan met deze activiteit 48 socialcoin verdient.

Social lab.

Om ervaring op te doen met waardering van waardecreatie in het kader van het programma socialcoin is een lab omgeving wenselijk. Voordat in de praktijk gestart wordt is het wenselijk om met alle partijen te komen tot een waardering die ook uitlegbaar is aan burgers en de politiek. Wat ligt vooraf vast en waar ligt de speelruimte. In dit lab kunnen activiteiten van vrijwilligers organisaties, worden gebruikt om te komen tot een waardering.
Het doel is om gevoel te krijgen met een aanpak binnen de gemeente die duidelijk voor eenieder die ermee te maken krijgt. Het moet ook uitlegbaar zijn voor de buitenstaanders. Het moet duidelijk zijn dat er geen sprake is van willekeur, maar wel dat er sprake is van een mate van keuzevrijheid binnen de wijkteams

Bronnen

Maar bestaat een dergelijke Social Lab?

http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2017-naar-een-brede-verkenning-brede-welvaart-2919.pdf

Een brede set indicatoren

Om bij het meten van brede welvaart recht te doen aan de veelomvattendheid van het begrip is een brede set indicatoren nodig. In algemene zin is op basis van een set indicatoren één index te construeren (OECD, 2008), met als voordeel dat die makkelijk communiceert en eenvoudig tussen landen en in de tijd is te vergelijken. Voorbeelden van dergelijke indexen zijn het Bruto Binnenlands Product, de Ecological Footprint, het Duurzaam Nationaal Inkomen, de Human Development Index van de VN, de OECD Better Life Index of het Bhutanese Gross National Happiness. Zie http://www.measuring-progress.eu voor zo’n 200 indexen over diverse aspecten van welvaart. Nederland kent op dit terrein onder meer de leefsituatie-index (SCP), de persoonlijke welzijnsindex (CBS) en de recente Wellbeing index (Rabo- bank en Universiteit Utrecht, 2016). Deze indexen richten zich op het hier en nu, en daarmee op slechts een deel van brede welvaart: ze laten immers elders en later buiten beschouwing.

https://hetsociaalkapitaal.wordpress.com/2013/01/18/wat-betekent-waardecreatie/….Waardecreatie uit zich niet zo zeer in geld; het bestaat uit alternatieve waardesystemen en ontstaat uit de mobiliteit van mensen, kennis (delen zodat er nieuwe kennis ontstaat) en energie. Kenmerken van waardecreatie zijn verbondenheid en wederkerigheid en hangt daarmee samen met de verbindingsstrategie. Co-creatie zorgt ervoor dat waardecreatie nog meer tot zijn recht komt. …”

https://www.iamsterdam.com/media/pdf/corporate/nh-kennisbank/cultuur/maatschappelijke-waarde.pdf?la=nl

http://www.sigmaonline.nl/wp-content/uploads/2015/07/SIGMA01_13_ART6_Jonker.pdf

http://www.p-plus.nl/nl/nieuws/sociale-waardecreatie

https://www.gemeentenvandetoekomst.nl/themas/sociaal-domein/artikel/van-transitie-naar-transformatie/