Socialcoin. Nieuwe wijze om schulden af te lossen.

 Waarom innoveren in de Schuldhulpverlening?

Schulden aan overheidsinstanties, waarbij de belasting/heffing niet kan worden geïnd door schuldenproblematiek zijn feitelijk waardeloos.
Toch vertegenwoordigen ze een waarde. Om deze waarde toch te realiseren is het idee om schuldenaren taken te laten uitvoeren met maatschappelijke waarde als tegenwaarde van de schuld.
Dit idee past in het tijdsbeeld van nu: anders denken over schuldhulpverlening, creatieve oplossingen, maatwerk. Daarbij denken we ook aan de sociale impact die een problematische schuldensituatie op een schuldenaar en zijn/haar omgeving heeft.

Het idee om maatschappelijke waarde te realiseren in ruil voor schuldvermindering is niet ontstaan uit het idee van verplichting, maar juist vanuit de wens om de sociale isolatie van de schuldenaar te doorbreken.
De schuldenaar volgt bijvoorbeeld een opleiding, doet werkervaring op en ontwikkelt weer eigenwaarde. Een positief neveneffect kan tevens zijn het verbeteren van de eigen buurt en omgeving.

Bovendien laat hij richting de overige schuldeisers zien dat hij gemotiveerd is om een oplossing voor de schulden te vinden. Dit geeft invulling aan gewenst beleid op zelfregie.

Innovatie door Beloning in Socialcoins.

De maatschappelijke waarde waarderen we met Socialcoins. De gecreëerde waarde is in dit geval niet financieel maar maatschappelijk van aard.
De Socialcoin is een virtuele munt met maatschappelijke waarde.

Het verschil met gewoon geld is, dat een Socialcoin “gelabeld” kan worden, bijvoorbeeld is om schulden te voldoen. De Socialcoin wordt gebruikt als waarde drager voor het waarderen van maatschappelijk relevante inspanningen.

Socialcoins programma.

Het is belangrijk dat de schuldeiser(s) en de schuldhulpverlening open staan voor deze nieuwe wijze van schulden aflossen. En lef tonen om op een innovatieve wijze een bijdrage te leveren aan het schuldenprobleem. In de huidige samenwerking zullen partijen aanvullende of nieuwe afspraken moeten maken voor de uitvoering.
Deze afspraken (of delen ervan) worden in een Socialcoin-programma vastgelegd.

Het Socialcoin-programma kan ingezet worden vanaf de aanmelding van een schuldenaar bij de schuldhulpverlening. Hiermee kan mogelijk worden voorkomen dat een schuldenaar in een wettelijke schuldsanering terecht komt.
Overheid en de gemeenten werken hierin samen via de sociale wijkteams die de contacten onderhouden met de schuldenaren en de uitvoering van de taken.
De gemeente is dan bevoegd om Socialcoins toe te kennen na uitvoering van de taken, ontvangt de Socialcoins en schrijft vervolgens in samenwerking met schuldeisers de betreffende schuld af.
Uiteraard alles binnen de daarvoor geldende wet- en regelgeving. In een aantal situaties zal de wet- en regelgeving belemmeringen opleveren.
Met behulp van maatschappelijke organisaties en de politiek kan dan worden gezocht naar wijzigingen om meer ruimte te bieden aan de uitvoering.

Winnaars van deze innovatie

Alle betrokkenen in het proces van schuldhulpverlening zijn “winnaar” tegen relatief lage kosten. Met deze innovatie wordt ook voorzien in een duurzame oplossing waarbij alle betrokkenen integraal onderdeel zijn van de duurzaamheid.

Samenwerking met partners.

Grote maatschappelijke vraagstukken kun je nooit alleen oplossen en is samenwerking noodzaak. Om het idee van Socialcoin tot realisatie brengen is samenwerking met partners van groot belang.
Samenwerking met partners die zich ook afvragen welke mogelijkheden er zijn om een bijdrage te leveren aan maatschappelijke vraagstukken.
En samenwerken aan oplossingen waarin een eco-proces van voortbrenging van waarde en uitruil van waarde een wezenlijke rol spelen.

Meer mogelijkheden.

Sociale Ontwikkelplannen.
De Socialcoin kan dienst doen in de schulddienstverlening, maar is daartoe niet beperkt. Te denken valt aan het gebruik van een sociaal-ontwikkelplan voor een specifieke wijk van een gemeente. Door maatschappelijke waarde te creëren kunnen inwoners zelf bepalen waar en op welke wijze deze wordt omgezet om de wijk beteren. En ook om bewoners vanuit de bijstand naar werk te begeleiden door het volgen van opleiding, training en coaching in het opdoen van werkervaring.

Klimaattransitie.
Indien inwoners geen geld hebben voor middelen die helpen het klimaat te verbeteren, kan de Socialcoin worden ingezet bij het ondersteunen van de klimaattransitie. Ook op kleine schaal, bijvoorbeeld door het installeren van
LED-verlichting in een woning. Of het vervangen van een oude koelkast door lease of huur van een energiezuinige koelkast. In dit geval wordt de maatschappelijke waarde omgezet in “koelwaarde”.

Customer Journey.
Om een en ander te verduidelijken hebben we een zgn “customer journey” of beeldverhaal opgesteld waarin we vanuit het perspectief van de burger met schulden én vanuit het perspectief van een gemeente of wijkteam hoe Socialcoins voor beiden waarde toevoegt.
Het beeldverhaal vindt je door hier te klikken. Om het bestand te openen heb je een pdf-reader nodig.

Geïnteresseerd en wil je meer weten? Stuur een mail met je vraag en contactgegevens aan: belangstelling@socialcoin.nl en we nemen contact met je op.

Creative Commons-Licentie Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.
[google-translator]